Trang giúp đỡ chính
Install Java
Chọn tiếng Việt trong KGS
Phòng Việt Nam
Cách đánh tiếng Việt
Translations Available (click a flag to view):
Tiếng Việt (Việt Nam)

Trên KGS có 1 phòng dành cho người Việt.
Nếu bạn dùng bản KGS tiếng Anh - ở thanh phía trên, bạn hãy ấn vào Rooms -> chọn Room list -> nó sẽ hiện ra 1 danh sách -> ấn vào phần Nationals ở dưới cùng -> rồi chọn "Vietnam Café"

Nếu bạn dùng KGS phiên bản tiếng Việt - ở thanh phía trên, bạn hãy chọn "Các Phòng" -> "Danh sách phòng:" -> "phòng các quốc gia" -> "Vietnam café"


Edit this page (requires admin or translator privilege)


KGS